Personuppgifter enligt GDPR

Policy hantering av personuppgifter på JT Sanering/VentilationsTeknik.

Vi verkar inom saneringsbranschen och är erfarna i det vi gör. Vi samarbetar med alla försäkringsbolag vilket underlättar för kunder och beställare vid en skada.

Att vara professionella i det vi gör är en självklarhet för oss. Som en del i det vill vi också informera kring våra rutiner för hantering av personuppgifter, enligt GDPR.

Här nedan följer vår beskrivning av detta:

JT Sanering AB (JT VentilationsTeknik) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som enskilda personer, till exempel privatkunder, delar med oss. Personuppgifter är uppgifter som innehåller information om fysiska personers identitet eller som kan härledas till en fysisk person.

Vi samlar in personuppgifter när vi har någon form av kontakt och du:  

 • Beställer någon av våra tjänster
 • Har frågor på varor eller tjänster
 • Har en fråga och/eller kontaktar oss
 • Söker arbete hos oss

 Vi behöver personuppgifter för att:  

 • Slutföra och hantera din beställning/order
 • Fullfölja vår affärsrelation
 • Marknadsföra tjänster och produkter
 • Juridiska skäl/eventuella tvister

Vilka personuppgifter hanterar vi

När du gör en bokning eller beställning hos oss kan du att bli ombedd att lämna uppgifter som oftast kan kategoriseras kontaktuppgifter.

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta personuppgifter till tredje man, med undantag av myndighetsbeslut eller stöd av lag.

Vi kommer inte att överföra personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES.

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som du finner längts ner i denna policyn.

När vi använder dina uppgifter på ovanstående vis gör vi så på följande lagliga grunder:  

 • Avtal: För att fullfölja vår affärsförbindelse. Dina uppgifter behövs för att upprätthålla det avtal som du ingått med oss.
   
 • Lagliga anledningar: Vi kan komma att använda dina uppgifter för att värna om legitima intressen. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna ut uppgift som sker med stöd av beslut från myndighet eller lag.
   
 • Samtycke: Vi kan med ditt samtycke använda dina personliga uppgifter för ett uttalat och direkt syfte.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter kommer att gallras enligt vår gallringspolicy samt under den tid därefter som krävs enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Dina rättigheter som registrerad

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas.
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.

Vill du kontakta oss om du har några frågor eller funderingar eller vill framföra ett klagomål: tfn 0470-480 25

Vår policy om hantering av personuppgifter kan komma att uppdateras för att alltid vara aktuell.

VÄXJÖ

Kalmar

© JT VentilationsTeknik, 2020

Kontaktformulär för frågor och offerter